Nyt museumskoncept for Karensminde

Foto: Billund Kommunes Museer/Norrøn

Ambitiøs ydmyghed
Hedens ydmyghed komplimenterer det ambitiøse museumskoncept for Museumscenter Karensminde, som firmaet Norrøn i samarbejde med Billund Kommune har udarbejdet. En børnefølgegruppe, frivillige fra Karensminde samt besættelsessamlingen og andre har været med til at kvalificere konceptet, som beskriver tre mulige scenarier for fremtidens museumsoplevelse i Billund Kommune. Et potentielt fyrtårn, som lyser op i byen på heden i Jyllands midte med rod i landskabets kvalitet og fokus på områdets kulturhistorie – og børnene.

Tre scenarier for Karensminde
Museumskonceptet for Karensminde er udfoldet i tre scenarier, der alle tager sit udgangspunkt i gården og som for hvert scenarie skalerer ambitionen og potentialet op inden for tre forskellige økonomiske rammer: Fra scenarie 1, hvor der bygges en enkelt udstillingsbygning til scenarie 3, der indeholder tre bygninger og dermed også flere andre elementer end udstilling. Hvilket scenarie man skal arbejde videre med, er op til politikerne at beslutte i august måned. Tegnebrættet er således endnu ikke fundet frem. Når den politiske beslutning for konceptscenarie og det videre arbejde med Museumscenter Karensminde er truffet, pågår der et større arbejde med at afsøge mulighederne for at finde ekstern finansiering i form af fonde, som kan se potentialet og perspektivet i at investere i et nyt museumscenter. Projektet har rod i det nære og der vil derfor også skulle igangsætte en større borgerinddragelsesproces, der blandt andet skal være med til at sikre den lokale forankring.
”Det er et meget spændende og visionært koncept, der er lavet for Museumscenter Karensminde og jeg ser virkelig frem til at behandle scenarierne på vores næstkommende møde”, fortæller Udvalgsformand for Unge- og Kulturudvalget Stephanie Storbank, der er meget optaget af muligheden for at få skabt et pejlemærke med et lokalt ejerskab, som kan danne grundlag for den videre udvikling af Grindsted.

Fortolkning af den hvide enggård
Uanset valget af scenarie er der med det nye museumskoncept skabt en stærk vision for fremtidens Karensminde. En kommende arkitektonisk perle – eller perler afhængig af det valgte scenarie -, der æstetisk og indholdsmæssigt forstærker områdets kultur- og turismeprofil gennem levendegørelse af kulturhistorien. Karensminde som enggård er genfortolket i et nutidigt udtryk som skulpturel monolit på den bølgende hede. Konceptet tydeliggør sammenhængen mellem historie og nutid, arkitektur og landskab og tager højde for helheden såvel som detaljen.
Et levende miljø
Konceptet tager afsæt i lærende oplevelser og fortællinger, der gør livsformer fra en tid med trange kår nærværende og som lægger op til, at man smager, lugter og mærker historien og barndommens minder. Samtidig indfanger konceptet ånden i Karensminde og lægger et greb på formidlingen, så de frivillige vedbliver med at have en særlig plads. Et af Karensmindes karakteristika er netop det levende miljø skabt af frivillige, der giver mulighed for samskabende formidling. Derfor er der i flere af scenarierne også prioriteret plads til aktiviteter for de frivillige sammen med lærings-og undervisningsmiljøer og kreative værksteder, fordi det er disse funktioner, der tilsammen farver og beriger oplevelserne på Karensminde.

Samling af museumsaktiviteter
Med omdannelse af Karensminde til et nyt museumscenter er grundtanken at samle museumsaktiviteterne på Karensminde, som omfatter udstillingsfaciliteter til basis- og særudstillinger, administration, skoletjeneste, arkiv, mødefaciliteter, faciliteter til frivilligsamarbejdet og værksted. Det ønske har muliggjort, at man nu kan se alle aktiviteterne i en ny sammenhæng og et større perspektiv.
Besættelsessamlingen kommer frem i lyset
Den lokale besættelsessamling – en af Danmarks mest omfattende samlinger af genstande fra besættelsestiden – vil med det nye museumscenter igen komme til sin ret, da det i nye og opdaterede rammer atter vil komme frem i lyset. Dermed får besøgende mulighed for at se et stykke Danmarkshistorie, som ellers har været pakket væk på et lager. Besættelsestemaet har flere overlap og brydningsflader med alle de øvrige formidlingsområder, og der ligger et stort formidlingspotentiale i fortællingen om besættelsens indvirkning på landbruget, industrien og turismen både før, under og efter skriver Billund Kommunes Museer i en pressemeddelelse.

Faktabox:
Hvor: Karensminde Museumsgård, Grindsted
Totalrådgiver – arkitekt: Norrøn. Territory for dreaming
Underrådgiver – udstillingsdesign: Torden og Lynild
Scenarie 1: én bygning på 800 m2, formidlingsareal på 400 m2. Samlet anlægssum 28. mio. kr.
Scenarie 2: to bygninger på i alt 2.000 m2, formidlingsareal på 1.000 m2. Samlet anlægssum 70 mio. kr.
Scenarie 3: tre bygninger på i alt 4.000 m2, formidlingsareal på 1.000 m2 + særudstilling. Samlet anlægssum 120 mio. kr.
Sagen behandles den 9. august 2018 i Unge- og Kulturudvalget. Dagsordenen med konceptbeskrivelse kan ses her: https://billund.meetingsplus.dk/committees/unge-og-kulturudvalget