Status i forhold til Coronavirus 13. marts

I Billund Kommune er der, siden Regeringens udmelding onsdag aften om at lukke ned for det offentlige Danmark i 14 dage arbejdet, arbejdet på at føre beslutningen ud i livet på en måde, så der stadig er muligt, at servicere den gruppe af borgere, der mest brug for det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

  • Jeg har dyb respekt for borgerne i vores kommune i denne situation. Skole- og Dagtilbudsledere videreformidlede Regeringens beslutning onsdag aften og allerede torsdag morgen havde over 90 procent været ude at finde pasning, sådan at smittefaren straks kunne mindskes. Det er meget flot, siger Borgmester Ib Kristensen.

Facit er, at der kun er omkring 20 børn mindre børn under 9 år, der fysisk har brug for at være i skolerne næste uge, mens tallet i børnehaver er godt 20 og omkring 15 i dagplejen.

I Ældre- og Sundhedssektoren mærker ledelsen stor opbakning fra medarbejderne og den medvirker til, at det er muligt at opretholde plejen på niveau.

  • Vi har haft ældre borgere, der har ringet og sagt at vi ikke skal risikere noget og de sagtens kan undvære besøg, fortælle Pia Mejborn, der er leder af voksenstøtte i Billund Kommune.

Men uanset er der pres på i området og der er et overskyggende tema, nemlig at minimere risikoen for smitte, og det gøres blandt andet ved at færrest mulig fra personalet kommer i de enkelte hjem.

 Personlig pleje prioriteres, hvis der er fornøden tid tages enkelte rengøringer. Opgaver der kan løses f.eks. medicinophældning  til 4 uger i stedet for 2 igen for at mindske antallet af besøg i de enkelte hjem.

På arbejdsmarkeds-området har alle fået brev fra Billund Kommune, og der er beredskab på ydelsesområdet, så de borgere, der er i nød kan få hjælp.

  • Det er ydet en kæmpemæssig indsats overalt i kommunen for at få lukket ned for det der kan lukkes ned for at dæmpe smittefaren men også for at sørge for at der fortsat er hjælp og service til dem, der har mest brug for det, og der er grund til at sige stor tak til alle medarbejdere for den store ekstra indsats, der er ydet de seneste dage og som jeg er sikker på fortsætter i den peirode det er nødvendigt, siger Borgmester Ib Kristensen.

Mange medarbejdere er sendt hjem, men har fået pcére med og lærere sender opgaver ud, plan- og byggesagsfolk arbejder videre hjemmefra og så videre, sådan at mest mulig af den kommunale kerneopgave kan fortsætte, der hvor der ikke giver risiko for smittefare.

På Kultur- og Fritidsområdet har kommunale institutioner fået følgeskab af de private, som alle har lukket ned, det samme er sket i foreningerne uanset økonomi.

  • Det er gået så hurtigt, og alle har haft det overordnede mål, at vi skal mindske smitte risikoen, fortæller Rasmus Kaufmann, der er Kultur- og Fritidschef.

Alle politiske møder er også udsat, men alt hvad der kræver politisk behandling vil blive vurderet nøje og i tilfælde af at det vurderes at være uopsætteligt og at det vil være formaliteter i forhold til den politiske behandling vil behandlingen så vidt muligt søges afklaret under andre former end traditionel mødeaktivitet.

Fakta om tiltag og ændringer i Billund Kommune
Der er etableret en telefonhotline til Sundhed og til Borgerservice, som blandt andet gerne skulle hjælpe med at tage trykket af henvendelserne til sygeplejen

Skole- og Dagtilbudsområdet samt familieområdet

Meldingen er at forældre i hele kommune har været rigtig gode til at finde pasningsmuligheder. Tallene for nødpasning kan selvfølgelig ændre sig løbende, da der er folk der kan blive kaldt på arbejde og få brug for pasning.

Skoleområdet

Sdr. Omme Skole – Et barn med behov for pasning tre dage i næste uge og to dage i uge 13. Der er ikke brug for, at skolebussen kører.

BillundSkolen – I gennemsnit fire børn pr. dag. Ingen behov for buskørsel.

Hejnsvig – Skolen kan lukke helt ned som det ser ud nu.

Vestre Skole – Fire elever i alt i næste uge på forskellige tidspunkter. Ingen busbehov

Vorbasse – Syv elever i alt. Ingen behov for bus

Lynghedeskolen – Afd. Stenderup. Ingen i skolen.

Lynghedeskolen – Afd Søndre: 3 børn i specialundervisningscentret og 1 barn i G-klasserne, 5 børn i almindelig skole

For elever fra 10 år og opefter (Eksempel på kommunikation fra en skole men gælder generelt.)

Der vil dagligt komme arbejdsopgaver til eleverne på AULA. Klassernes lærere lægger opgaver ud i forhold til klassens fagrække, så vidt det er muligt.

Så man skal dagligt orientere sig for at se, hvad man skal arbejde med. Lærerne giver feedback på afleverede opgaver.

Dagtilbud
Nødpasningen er organiseret og alle melder klar til mandag.

Sdr. Omme børnehave:  Der er op til 4 børn

Stenderup Børnehave: mellem 0 og 3 børn

Hejnsvig børnehave: Ingen børn

Børnenes Univers Grindsted Syd: Der er op til 14 børn i almen delen. Ingen børn i specialinstitutionen Sommerfuglene i uge 12 – 2 børn i uge 13

Børnenes Univers Billund: Ingen børn i Træstubben, der er op til 4 børn på Engdraget (Klatretræet/Trætoppen)

Børnenes Univers Grindsted Vest: Langelandsvej er lukket og der er op til 3 børn på Trehøjevej

Andedammen; Der er op til 3 børn

Dagplejen: Der er op til 15 børn

Familieområdet
Billund kommunale Tandpleje har fra d. 12.3.2020 kl. 8.00 af hensyn til smittespredning af Corona virus kun åben for henvendelser vedr. slåede tænder, ondt i tænderne eller andre akutte problemer med f.eks. bøjler. Alle aftaler fremover er annulleret indtil videre. Der vil blive tilsendt nye tider, når det bliver muligt.

PPS og Sundhedsplejen:
Hvis der er planlagt et besøg. Sundhedsplejerske ringer op senest på dagen og aftaler, hvordan besøget gennemføres. Normal telefontid.

PPS, sundhedsplejersken, fysioterapeuten, pædagogisk psykologisk rådgiver, specialpædagogisk vejleder eller tale-hørekonsulent kan kontaktes pr. telefon eller mail indenfor almindelig. åbningstid.  

Familieafdelingen medarbejdere kan kontaktes pr. telefon eller ungeogfamilie@billund.dk indenfor rådhusets åbningstid. Underretninger behandles efter gældende regler og møder afholdes pr. telefon/skype. Ved akutte situationer, der opstår udenfor rådhusets åbningstid, kontaktes politiet på telefon 114.

Ungeafdelingen er lukket for fysiske henvendelser. Medarbejdere kan kontaktes telefonisk – enten direkte, via hovednummeret: 79 72 72 00 eller via Unge og Familie på 79 72 76 09.

Stabene
At rigtig mange medarbejdere arbejder hjemmefra kan mærkes i IT. Fra 50-60, der er på VPN til 197 på engang. IT har fredag opgraderet så flere medarbejdere kan være på og større båndbredde. Derudover har skype vist sin værdi og gjort det muligt at holde statusmøder med mere og den del vil blive brugt endnu mere de kommende uger, hvor også en del møder med eksterne er planlagt.

Det tekniske område

Park og Vej drift:
3/4 af medarbejderstaben er hjemsendt.

Der opretholdes tilsyn med veje og skiltning på vejarbejder.

Tømning af offentlige affaldsspande fortsætter uændret.

Beredskab til håndtering af vejrlig, oversvømmelser, vintertjeneste mm. opretholdes.

Arbejdsopgaver der udføres af enkeltpersoner, hvor der ikke er potentiel kontakt til andre fortsætter – fx genopretning af grusveje, Maskinklipning af hække og hegn etc. Her er medarbejderen typisk alene i traktor eller lastbil og køre direkte ud hjemmefra, smitte og spredningsrisikoen vurderes derfor at være ikke eksisterende.

Udstedelse af opgavetilladelser og rådden over vejarealer fortsætter uændret, således at entreprenører kan fortsætte deres arbejde uhindret.

Arbejde med tunnel og Grenevej fortsætter

Efter dialog med de enkelte entreprenører fortsætter arbejdet således uændret på Sideudvidelsen af Grenevej samt fjernelse af tunnel under Grindstedvej hertil en række mindre entreprisearbejder på fortove, veje og stier.

Byggeprojekter
Ombygning af Fynsgade plejecenter stoppes idet arbejderne kun kan afvikles indendørs, hvor der er sammenblanding mellem beboere, personale og håndværkere.

Ombygning på Egebo plejecenter forsætter idet ombygning kan ske uden at håndværkere og personale/beboere færdes de samme steder

Ombygning af Hejnsvig Plejecenter forsætter, dog kan enkelte arbejdsopgaver blive udskudt for at sikre at håndværkere ikke færdes de samme steder om personale / beboere.

Ombygning af Børneunivers Grindsted Vest og Vestre Skole forsætter da byggeplads og igangværende institution er adskilt.

Planlagte service og vedligeholdelsesopgaver gennemføres kun såfremt der ikke er kontakt mellem personale og brugere/beboere/personale

Mulige vedligeholdelsesopgaver i lukkede institutioner søges gennemført i lukningsperioden.

Ejendomme
Kontaktlister til institutioner opdateres med henblik på at kunne reagere hurtigt, hvis der opstår behov for indkvartering af borgere i offentlige institutioner. På alle lukkede institutioner søges gennemført planlagte vedligeholdelse opgaver samt hovedrengøring og endeligt lukkes der ned for varme og ventilation for at spare på udgifterne.

Affald & Genbrug
Tømning af dagrenovation fortsætter

Genbrugspladser lukkes for private og erhvervsliv

Deponi og omlastestation i Grindsted fortsætter

Afhentning af affald direkte fra virksomheder og institutioner fortsætter, da dette håndteres af vognmænd via omlastestation og deponi og/eller andre affaldsmodtagere.

Myndighedsopgaver
Alle medarbejder arbejder hjemmefra med sagsbehandling på alle områder – produktionen forventes derfor stort set opretholdt

Fysiske møder og tilsyn på virksomheder er indstillet – al borgerhenvendelse, kommunikation og drøftelser håndteres via telefon, mail og skype.

Såfremt Covid-19 situationen har indflydelse på myndighed eller ansøgers mulighed for dialog/svar i forbindelse med en sagsbehandling vurderes og udskydes svarfrister efter dialog med ansøger.

Voksenstøtteområdet

Myndighed: der er et beredskab – der er at træffe alle dage. De koordinerer udskrivelser – brug af korttid og rehab-pladser samt de ledige boliger vi har på plejecentrene.

Centralkøkken og de decentrale køkkener opretholder daglig drift – Udbringning af mad fortsætter.

Hjælpemiddeldepotet: Her er beredskab – så der kan rykkes ud ved udskrivelser. Der er derudover et beredskab i Vej og park som også vil være behjælpelig ved ”masse” udskrivelser.

Hjemmeplejen. Personlig pleje prioriteres – hvis der er fornøden tid tages enkelte rengøringer. Klippekort – disse opgaver løses ikke. Opgaver der kan løses f.eks. medicinophældning – til 4 uger i stedet for 2 – så vi mindsker antallet af besøg i de enkelte hjem. Borgere der kan få løst opgaver i sundhedsklinikkerne opfordres til at benytte denne mulighed. Der arbejdes på at minimere antallet af personale i de enkelte hjem.

Bostøtte/hjemmevejledning – opretholder besøg hvor det vurderes er nødvendigt for borgerens funktioner/helbred. Det vurderes om besøg evt. kan afvikles med telefonsamtaler. Her gælder det også færrest mulige personaler i de enkelte hjem.

Beskæftigelsen er lukket – personalet er fordelt ud bostederne og bostøtten, de bliver på det enkelte sted, så smitten ikke spredes.

Demensdaghjemmene er lukket – der kan i særlige tilfælde laves aftaler med lederne.

Aktivitetsmedarbejderne – møder på arbejde, men laver aktiviteter individuelle eller i små grupper.

Aktivitetsmedarbejder Bente Bøge Pedersen laver individuelle aktiviteter på Engbo

 

Beskæftigelsesområdet

Der er beredskab på Rådhuset til ydelsesområdet. Der er sendt følgende brev ud til borgerne:

Kære borgere, der modtager ydelser i Billund Kommune.
Danmark er i en ekstraordinær situation. Vi skal stå sammen og passe på hinanden. Regeringen har taget ekstraordinære midler i brug, og det får også konsekvenser for landets Jobcentre som lukker ned.

Det må ikke gå ud over folks ydelser, og derfor kører Jobcentrene videre med et nødberedskab. Ingen skal være bekymrede for, at de ikke får udbetalt deres forsørgelsesydelse den kommende tid.  

Jobcenter Billund er midlertidig lukket. Det betyder følgende for dig at alle planlagte personlige samtaler aflyses. Du kan dog blive kontaktet telefonisk af din sagsbehandler.

Deltager du i et Aktiveringstilbud sættes dette i bero,

Der bliver ikke igangsat nye aktiveringstilbud.

du i den kommende tid ikke skal leve op til kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket også betyder at du under denne midlertidig lukning ikke bliver omfattet af sanktioner.

Skal du klage over en afgørelse kan du fortsat dette, dog kan behandling af klagen tage længere tid, da de normale klagefrister er suspenderet.

Borgere på forsørgelsesydelse vil fortsat modtage deres ydelse

For dig som er i praktik – Hvis din arbejdsgiver mener at du kan deltage i praktikken forsætter du som aftalt – ellers kontakt din jobkonsulent sammen med arbejdsgiver.

Kontakt til Jobcenter Billund og Ydelseskontor:
Du kan ringe til Jobcenter Billund og Ydelseskontoret på telefon 79 72 77 77. OBS: på dette nummer kan der ikke indtales beskeder.

Nødberedskabet kan kontaktes dagligt mellem kl. 9.00 – 14.00, om fredagen fra kl. 9.00 – 12.00.

Nødberedskabet er til for at sikre at udsatte borgere kan få hjælp, og mulighed for kontakt med Jobcenter Billund og Ydelseskontor. Kommunen kan også vurdere, om en borger har brug for akut hjælp.

Du har fortsat mulighed for at komme i telefonisk kontakt med din sagsbehandler på Jobcentret eller en medarbejder på ydelseskontoret. 

Ansøgning om forsørgelsesydelser:
Hvis du har mistet dit arbejde eller på anden måde ikke har en forsørgelse:

Er du ledig, kan du tilmelde dig som ledig på www.jobnet.dk, herefter skal du kontakte Jobcenter Billund for yderligere vejledning.

Henvende dig telefonisk til Jobcenter Billund og Ydelseskontor på telefon 79 72 77 77. OBS: på dette nummer kan der ikke indtales beskeder.

Bemærk at situationen kan udvikle sig, hvor der kan komme flere opdateringer.

Plan, Kultur og erhverv

Kultur og Fritid

Kommunale institutioner på kultur- og fritidsområdet, der er lukket ned i foreløbig 14 dage:

Bakkehallen i Hejnsvig

Billund Kulturskole, herunder Musikcentralen i Grindsted

Billund Idrætscenter

Billund Bibliotekerne – Billund, Grindsted, Sdr. Omme, Vorbasse

Billund Centret

Billund ride- og aktivitetscenter – Billund Sportsrodeklub

Billund Museum – Karens Minde

Borgerservice på Billund Bibliotek og i MAGION

Nordre skole og gymnastiksal

Kunstgræsbanerne i Billund og Grindsted

Svømmehallen MAGION

Vorbasse Fritidscenter

Lukkeskilt der fortæller at Billund Idtætscenter er lukket

Selvejende institutioner på kultur- og fritidsområdet, der er lukket ned i foreløbigt 14 dage:

Billund Bad

Fitness v/Viadukthallen Filskov (al aktivitet i regi af Filskov Idrætsforening er aflyst)

Lynghallen

Lyngbowl i Grindsted

MAGION

Klubhuset på Jørgen Glavinsvej

SKIF Motionscenter v/Teglgaardshallen Stenderup Krogager (al aktivitet i regi af SKIF er aflyst)

Sdr. Omme Fitness Center v/ Sdr. Omme Multicenter

 

Erhverv
Erhvervslivet kan bruge Erhvervshus Sydjylland, Erhvervsguiden.dk og Billund Erhvervsfremme hvor telefonisk og digital kontakt er muligt.

Plan
Byggesagsbehandlere og BBR medarbejdere arbejder stort set som normalt. Det betyder, at

Der kan søges om byggetilladelse som normalt

Byggesager behandles løbende, som normalt, dvs. der vil også blive givet byggetilladelser.

BBR og Adresse området fungerer stort set som normalt

Plan teamet arbejder stort set som normalt. Det betyder, at

Der kan søges om dispensation fra lokalplaner, og de vil blive behandlet som normalt

Der kan søges landzonetilladelse, og de vil blive behandlet som normalt.

Forespørgsler vedr. lokalplaner, kommuneplanen mm. kan besvares stort set som normalt.

 

Vi anvender cookies for at sikre at vi giver dig den bedst mulige oplevelse af vores website.
Hvis du vælger ikke at aktivere cookies, fungerer siden ikke optimalt, angiv dit valg til højre.

Cookie indstillinger

Nedenfor kan du vælge hvilke typer cookies du vil tillade fra hjemmesiden, klik på "Gem cookie indstillinger" for at angive dit valg.

Funktions cookiesSiden benytter funktions cookies, disse er nødvendige for at siden fungerer.

Analytiske cookiesSiden benytter analytiske cookies, således at vi kan analysere besøg, og optimere hjemmesiden.

Social mediaSiden benytter ikke social media cookies.

ReklameSiden benytter ikke reklame relaterede cookies.

AndreSiden benytter 3 part cookies, bla. til funktionalitet af siden, der bliver ikke gemt personlige informationer.