Billund Kommune udbyder nye spændende grunde i eksisterende erhvervsområde i Filskov

Det eksisterende industriområde på Industrivangen i Filskov udvides i første omgang med 17.660 m2 erhvervsjord i 1. etape.

Der er tale om almindelig landbrugsjord, som er omlagt til byzone og området er omfattet af lokalplan nr. 321.

Lokalplanen giver mulighed for anvendelse til erhvervsbyggeri i form af industri, håndværks- og servicevirksomheder. 

Foto: Billund Kommune

Har du spørgsmål til anvendelse eller køb af jorden, kan du kontakte forvaltningen. 

Læs mere om anvendelsen i lokalplan 137

I alt udbydes 17.660 m2 jord i første etape. Grunde udstykkes efter behov – dog minimum 2.000 m2. Byggemodning af arealet forventes færdiggjort op mod sommeren 2020. 

Grundene overtages som beset. 

Grundene udbydes med en mindstepris på 85 kr. pr. m2 ekskl. moms og tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidrag betales direkte til forsyningsselskaberne.

Salgsvilkår
Udbuddet foretages som et offentlig udbud i henhold til bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme (bekendtgørelse nr. 799 fra 24.6.2011). Salg sker til højestbyddende. 

Købstilbud kan indsendes digitalt eller pr. mail til grundsalg@billund.dk (BEMÆRK: tilbuddet skal indeholde en indscannet underskrift) og skal være kommunen i hænde senest den 18. maj 2020 kl. 12.00 . Mrk. ”Erhvervsgrund/købstilbud”.

Sælges grundene ikke i udbud, vil de efter udbuddet være til salg til mindsteprisen. Salget sker herefter efter “først-til-mølle”-princippet. 

Billund Kommune forbeholder sig retten til at forkaste alle indkomne tilbud.

Modtages der flere enslydende bud, vil de højestbydende få mulighed for at afgive fornyet tilbud.

Afgiv købstilbud på erhvervsgrund i udbud – digital selvbetjening

Download tilbudsblanketten som PDF og indsend den pr. mail