Billund Kommune bremser op på økonomien for at få budget 2020 i balance

Foto: René Lind Gammelmark

I slutningen af 2019 måtte Billund Kommune foretage en voldsom opbremsning i økonomien, da budgettet ikke hang sammen og regnskabet for 2019 endte med et merforbrug i forhold budgettet på 26,9 millioner kroner skriver Billund Kommune i en pressemeddelelse.

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetoverskridelserne en tættere budgetopfølgning med månedlig status og to årlige komplette budgetopfølgninger.

Desværre har det vist sig, at udgifterne i 2020 på en række områder fortsat et væsentlig større end budgettet, og Økonomiudvalget besluttede derfor på mødet ultimo januar, at der indenfor alle områder skulle arbejdes med et prioriteringskatalog, der kan imødegå, at Billund Kommune igen i 2020 overskrider budgettet.

  • Budgetopfølgninger har vist vi styrede mod en stor overskridelse allerede inden Coronakrisen, så det handler om at få skabt balance i budgettet og jeg vil gerne rose de politiske udvalg og forligspartierne for at tage et stort ansvar fælles ansvar for at få økonomien i balance, siger Borgmester Ib Kristensen.

Der er arbejdet ud fra et prioriteringskatalog i hvert fagudvalg, og efterfølgende har forligspartierne bag budget 2020 holdt møde for at tage stilling til de prioriteringer, der på den ene eller anden måde berører beslutninger, der er en del af budgetforliget.

Prioriteringskataloget præsenteres for Hoved Med og skal politisk behandles på Byrådsmødet tirsdag den 26. maj. Alt i alt er der i prioriteringskataloget 42 områder, hvor der indstilles til, at man bremser op og stopper aktivitet resten af 2020.

  • Der er prioriteringer for i alt godt 17 millioner, og det er klart, at det får betydning for borgere og medarbejdere, der på nogen områder må undvære service og tiltag resten af året. Det er beklageligt, men som Byråd er vi nødt til at handle på udsigten til endnu et år med store budgetoverskridelser, siger Ib Kristensen.

Årsagerne til budgetoverskridelserne ligger især i Børneudvalget og Unge- og Kulturudvalget og udgifter til sociale- og sundhedsmæssige foranstaltninger før børn og unge

I prioriteringskataloget for 2020 kan man blandt andet læse:

Som følge af et stort merforbrug på serviceområdet i 2020 har Økonomiudvalget den 28. januar 2020 iværksat udarbejdelse af et tværorganisatorisk prioriteringskatalog, som skal pege på mulige opbremsningstiltag.

Siden er Byrådet blevet orienteret om arbejdet på et temamøde. Prioriteringerne har været behandlet i alle udvalgene samt i forligskredsen for budget 2020 og er samlet i et forslag til godkendelse.

Sagen forventes afgjort i Byrådet.
Kommunaldirektøren indstiller:
1. At det samlede prioriteringskatalog for budget 2020 godkendes.
2. At der omlægges budget i 2020 fra drift service til anlæg for 3,5 mio. kr. jf. sagens beskrivelse, samt at der søges anlægsbevillinger samt frigivelse af rådighedsbeløb i 2020 til de nævnte projekter, som finansieres af driftsbudgetterne, som reduceres tilsvarende.
3. At der gives en negativ tillægsbevilling til driftsområderne svarende til i alt 13,9 mio. kr. i 2020 jf. bilaget. Midler tilgår kassen. Der indarbejdes 1,2 mio. kr. i 2023 i forbindelse med forslag 9, da der kun er lagt op til at udskyde projektet.

Hele prioriteringskataloget kan ses her (PDF)