Sdr. Omme Fængsel ønsker at udvide

Arkivfoto: René Lind Gammelmark

Kriminalforsorgen ønsker at udvide Sdr.Omme Fængsel, der har til huse på Holdgårdsvej ved Sdr.Omme.

Det sker på grundlag af at der mangler fængselspladser, og i Sdr.Omme ønsker man at udvide med et nyt lukket fængselsafsnit, der etapevis kan udbygges til en kapacitet på op til 250 pladser.

I forvejen er der på fængslets område ca. 24.000 m2 under tag. Udvidelsen forventes at udgøre maksimalt 18.000 m2 der primært vil bestå af bygninger i en etage, dog med enkelte bygninger i to etager.

 Bygningerne forventes at bestå af følgende:

  •  en portbygning, der fungerer som adgangskontrol og samtidigt indeholder alle fængslets centrale funktioner (logistik, besøg, straf /Iso, sundhedsafsnit).
  •  en beskæftigelsesbygning, som indeholder værksted, undervisning og behandling.
  •  en idrætshal med en standard indendørs boldbane.
  •  en fællesbygning til købmand samt religiøse og sociale formål.
  •  selve cellebygningerne, hvor de indsatte sover og primært opholder sig, når de ikke er i beskæftigelse.

Det er Kriminalforsorgens ønske at fængslet åbner så hurtigt som muligt, hvilket tidligst kan forventes at kunne ske til årsskiftet 2023/2024. Selve entreprisearbejderne forventes at opstarte i løbet af 2020 skriver Billund Kommune i referatet fra mødet.

Området ligger i landzone. Den udbygning af fængslet der har været foretaget gennem tiden, er sket på grundlag af landzonetilladelser. Men det kommende udbygningsprojekt for fængslet har imidlertid et omfang, der gør, at det er lokalplanpligtig. Da der på nuværende tidspunkt ikke ligger en lokalplan for det eksisterende fængselsområde, vil lokalplanen komme til at omfatte både det eksisterende fængsel og de påtænkte udvidelser af fængslet. 

Der skal også udarbejdes kommuneplantillæg for fængslet og et tillæg til spildevandsplanen.

Fængslet der blev indviet i 1933 er i dag et åbent fængsel, med plads til 222 indsatte. De er fordelt på fællesskabsafdelinger, en uddannelsesafdeling, to behandlingsafdelinger og en halvåben afdeling.

Der er i dag omkring 120 fuldtidsansatte. Den nye lukkede afdeling forventes at kunne beskæftige op mod 175 fuldtidansatte.

 

Høring
Debatoplægget med indkaldelse af ideer udsendes i offentlig høring. Når idéfasen er afsluttet, vurderes de indkomne idéer og forslag af Økonomiudvalget. Beslutter Økonomiudvalget, at planarbejdet kan fortsætte til næste fase, udarbejdes et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt miljøscreening. Efter offentliggørelse af dette, har borgerne i en 8 ugers høringsperiode mulighed for at komme med bemærkninger til planforslagene og miljørapport. Indkomne bemærkninger fra høringsperioden vil indgå i Byrådets endelige behandling af lokalplan og kommuneplantillæg.

Billund Kommunes Økonomiudvalg godkendte at debatoplægget revideres med henblik på at tydeliggøre den fremtidige kapacitet og størrelse.