Solcellepark på vej til Kolstrupvej i Grindsted

Arkivfoto: René Lind Gammelmark

Da Billund Kommunes økonomiudvalg holdt møde den 9. marts var et af punkterne en kommende Solcellepark på Kolstrupvej ved Grindsted.

Det er virksomheden IFF (tidl. DuPont) der sammen med Grindsted Menighedsråd ønsker at etablere en solcellepark på den jord som IFF og Grindsted Kirke ejer ved Tårnvej/Kolstrupvej.

Økonomiudvalget skulle tage stilling til, om der skulle iværksættes planlægning for solcelleparken.

På mødet den 9. marts godkendte Økonomiudvalget indstillingen, hvorfor der nu skal udarbejdes en kommuneplantillæg og en lokalplan for projektet. Der skal afholdes offentlig høring med indkaldelse af idéer og forslag til kommuneplantillægget.

Solcelleparken skal etableres i samarbejde med GEV og European Energy.
Det samlede projektområde er på ca. 42 hektar, hvoraf kirkens jord udgør knapt 11 hektar. I dag anvendes jorden som landbrugsjord, mens det areal der tilhører IFF er udlagt til erhvervsområde i kommuneplanen. Arealet er desuden omfattet af lokalplan nr. 39, som også udlægger arealet til erhverv. Kirkens jord ligger derimod i landzone og er ikke udlagt som rammeområde i kommuneplanen.

Projektet er et led i den grønne omstilling hos IFF og Kirken. Anlægget forventer at kunne producere ca. 40 GWh energi på år, hvilket svarer til ca. 9.000 husstandes forbrug, og det vil kunne dække virksomhedens nuværende og forventede fremtidige årlige elforbrug.

Anlægget forventes tilsluttet til det øvrige elforsyningsnet ved transformatorstationen på Mellemvej 10 ved Grindsted.  Ansøgerne oplyser til Billund Kommune at forsyningsnettet kan modtage den overskydende produktion, uden at netselskabet pårøres ekstra investeringer.

Solcellerne og de tilhørende tekniske installationer har en højde, der ikke overstiger 3½ meter. Det vil blive nødvendigt at indhegne solcelleanlægget af hensyn til områdets dyrevildt og installationerne. Der vil desuden blive stillet krav til at der bliver etableret et levende hegn til afskærmning for indsigt til anlægget.

Forvaltningens bemærkninger og anbefaling
Forvaltningen henviser opmærksomheden på Billund Kommunes udviklingsstrategi, Fremtidens Legeplads, som bygger på FN’s verdensmål. Bæredygtig energi er et af de 17 verdensmål. Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi således øges væsentligt. De vurderer, at projektet for solcelleanlægget understøtter Billund Kommunes udviklingsstrategi og anbefaler på den baggrund, at der iværksættes planlægning for projektet.

Høring
Debatoplægget med indkaldelse af ideer udsendes i offentlig høring. Når idéfasen er afsluttet, vurderes de indkomne idéer og forslag af Økonomiudvalget. Beslutter Økonomiudvalget, at planarbejdet kan fortsætte til næste fase, udarbejdes et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt miljøscreening.

Efter offentliggørelse af dette har borgerne i en 8 ugers høringsperiode mulighed for at komme med bemærkninger til planforslagene og miljørapport. Indkomne bemærkninger fra høringsperioden vil indgå i Byrådets endelige behandling af lokalplan og kommuneplantillæg.

Luftfoto: Billuind Kommune