Lokalplan for Boligområde ved Grindsteds gamle posthus

Arkivfoto: René Lind Gammelmark

Den 25. august 2025 igangsatte Økonomiudvalget udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for boliger ved Grindsteds gamle posthus. Det skete for at muliggøre boliger på den gamle posthusgrund.

Sagen blev behandlet på byrådsmødet i Billund Kommune den 16. marts 2020 og her blev den godkendt, så derfor vil forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan blive sendt i 8 ugers høring.

Ønske om at omdanne posthusgrunden til boligområde
Lokalplanen er udarbejdet for at imødekomme et ønske om at omdanne posthusgrunden til boligområde. Området er i dag udlagt til offentlige formål, og bebyggelsen i lokalplanområdet består dermed af den oprindelige posthusbygning der er opført i 1915 en større tilbygning af en postfordelingscentral, der nedrives samt et par mindre udhusbygninger.

Formålet med lokalplanen er:

  •  At muliggøre opførelse af tæt-lav boligbebyggelse
  •  At muliggøre udnyttelse af den gamle posthusbygning til boligformål
  •  At bevare det arkitektoniske udtryk af den gamle posthusbygning
  •  At sikre etablering af parkerings-, fri- og opholdsarealer til boligerne
  •  At sikre en ny boligbebyggelse mod støj fra omkringliggende veje

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan bygges ni tæt-lave boliger og op til seks lejligheder i den gamle posthusbygning.

Støjforhold
Lokalplanområdet er belastet af støj fra Ribe Landevej, Østergade samt tung trafik fra rutebilstationen mod nord. Der er derfor udarbejdet en støjrapport, der redegør for, hvorledes de vejledende grænseværdier for trafikstøj kan overholdes i lokalplanområdet.

For at de vejledende grænseværdier kan overholdes ved de tæt-lave boliger og udendørsopholdsarealer, etableres der en støjskærm mod Ribe Landevej. For at reducere støjbelastningen fra Østergade placeres den nye boligbebyggelse mod øst på grunden. I den sydlige ende af lokalplanområdet, hvor bebyggelsen ikke kan trækkes så langt væk fra Østergade, etableres der ydermere en mindre støjvold mod Østergade.

Ved den gamle posthusbygning er det nødvendigt at anvende lydreducerede vinduer og døre mv. for at kunne overholde bygningsreglementets lydkrav til indendørs støj. 
 
Det skal understreges, at et kommende boligområde ved det gamle posthus vil være et af de mest støjprægede nyere boligområder i kommunen.

Kommuneplantillæg nr. 12
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Billund Kommuneplan 2017-2029. Området er omfattet af kommuneplanrammer 1.O.4 i Kommuneplan 2017-2029. Rammeområde 1.O.4 kan i dag anvendes til offentlige formål i form af befordrings- og postfunktion, institutioner, administration, kontorer o. lign.
Den ønskede anvendelse vil derfor ikke være i overensstemmelse med rammeområde 1.O.4, og der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Billund Kommuneplan 2017-2029 er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 12. Tillægget overfører således en del af lokalplanområdet fra rammeområde 1.O.4 til et nyt rammeområde 1.B.35. Tillægget fastlægger de overordnede rammer for lokalplanlægningen.

Risikovirksomhed
Lokalplanområdet ligger 370 meter fra DuPont, som er udpeget som en risikovirksomhed. Fordi lokalplanområdet er beliggende inden for 500 meter af en risikovirksomhed, er den sendt til risikomyndighederne for evt. bemærkninger til planlægningen. De berørte risikomyndigheder er Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, Trekantområdet Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen. Miljøstyrelsen og Beredskabsstyrelsen har i hvert deres høringssvar beskrevet, at de i øjeblikket myndighedsbehandler sikkerhedsdokumentation af Dupont. Dette betyder, at de ikke har mulighed for at komme med en klar udmelding om, at der er en risiko ved at placere boliger inden for lokalplanområdet. Det forventes, at der vil foreligge en risikoanalyse i løbet af 2. eller 3. kvartal 2021, så der kan udarbejdes et konkret høringssvar fra Miljøstyrelsen og Beredskabsstyrelsen.  

Billund Kommunen har to muligheder:
1. At afvente en endelig afklaring af risikoanalysen i løbet af 2. eller 3. kvartal 2021, hvorefter risikomyndighederne vil kunne vurdere sagen konkret.
2. At fortsætte og vedtage forslag til lokalplan nr. 330 og kommuneplantillæg nr. 12 uden at afvente svar fra Miljøstyrelsen og Beredskabsstyrelsen.
Jf. bilag A er der boligområder, der er beliggende væsentligt tættere på Dupont end det nye lokalplanområde. En ændring af arealanvendelse for lokalplanområdet til boligområde, med udbygning af 15 boliger og anslået 40 beboere, vurderes derfor ikke nødvendigvis at kunne udgøre en væsentlig
ændring af risikoscenariet omkring DuPont

Plan- og miljømæssige forhold
Lokalplanområdet er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne for rammeområde 1.O.4 i
kommuneplan 2017-2029, og der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg.
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal lokalplaner og kommuneplantillægget
miljøvurderes, hvis planen skønnes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er foretaget en
miljøscreening af lokalplanområdet, og det vurderes, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering

Nedenfor kan man se bilagene 

Notat Sikkerhedszone

Forslag til lokalplan nr. 330 for Boligområde ved Grindsted gl. posthus

Forslag til kommuneplantillæg nr. 12

Arkivfoto: René Lind Gammelmark