Sanders Historiske Hjørne: Grindsted Fællesantenne (GFA) 1966-2021 (55 år)

Af Carsten Sander Christensen

Den første danske offentlige tv-visning foregik den 30. oktober 1932. Altså for næsten 90 år siden. Der skulle dog gå mange årtier før fjernsyn blev en fast bestanddel af husstandene i Grindsted. Fra 1950erne og 1960erne steg salget af fjernsynsapparater markant. Igennem en del tid var det dog også muligt at se fjernsyn i Radio- og Tv-forhandleres udstillingsvinduer, men i slutningen af 1960’erne blev det efterhånden mange hjem her på egnen der fik det lille 21-tommers apparat ind i stuen. Pioneren med fjernsyn og foreninger her i Grindsted hed Frederik Flø Sørensen. Han ejede en TV og Radioforretning (Grindsted Radio) i Vesterbrogade 2 i 1950erne.

Udstillingsvindue hos radioforhandler i Grindsted – Foto: Billund Kommunes Museer

I 1960 købte han grundstykket, Nørregade 13, der ligger på hjørnet af Nørregade og Østre Alle (den nuværende Kontorbutik). I 1962 opførte han en forretningsejendom og flyttede sin radioforretning til adressen. I forbindelse med opførelsen af ejendommen fik Flø, som han blev kaldt i folkemunde, installeret et komplet tv- og FM-net. Signaler blev modtaget fra antenner, der var placeret på en 14 meter høj træmast ved forretningen. Allerede i forretningens første år koblede Flø naboerne til den forstærker, der var tilknyttet. Mod 50 kr. årligt fik de signaler fra antennen.   

I 1966 startede så Grindsted Fællesantenneforening som en privat antenneforening og 2 år senere havde foreningen o. 70 medlemmer. Grindsted El- og Varmeværk nedlagde fjernvarmekanaler på Østre Alle og Flø kontaktede selskabet. De gav tilladelse til at kunne trækkes tv-kabler i rørene og da han selv rejste en 45 meter gittermast, kunne de enkelte husejere nu blive tilsluttet anlægget. Papirarbejdet, regnskabet og vedligeholdelse af anlægget tog efterhånden så meget af Flø’s tid, at der måtte ske noget. Selv om sparekassedirektør Axel Meyer blev tilknyttet revisionen blev arbejdsbyrden større og større.

En anden og mere alvorlig årsag var, at der kom nye regler fra Post- Telegrafvæsenet. I oktober 1969 var Flø og Meyer nødsaget til at sende ansøgning til førnævnte væsen vedrørende tilladelse til drift af et større anlæg. Enkelte personer kunne ikke stå for driften, så en egentlig antenneforening skulle oprettes. Den 28. oktober 1969, blev et møde afholdt på Hansens Hotel, hvor Grindsted Antenneforening A.M.B.A så dagens lys og Flø orienterede om, at midtbyen hurtigt kunne tilsluttes et fælles anlæg. Den 23. marts 1970 blev der, ligeledes på Hansens Hotel, afholdt en stiftende generalforsamling. Den valgte syvmands bestyrelse bestod af Flø selv, Axel Meyer, tandlæge J. Østergaard, advokat C. Foged-Jørgensen, overlærer Erhard Flyger, hotelejer Lind-Sørensen og ingeniør Carl Thybo.

Efter dannelsen blev der afholdt møder med borgere og boligforeninger. Særligt møder med Grindsted Boligforening og Byggeforeningen af 1949 var af stor betydning. Tronsø Parken, Hesteskoen og Nygade kvarterets boligkarreer blev koblet på anlægget. På et bestyrelsesmøde den 24. september 1970 blev den årlige kontingent sat til 50 kr. årligt. I slutningen af 1970 blev masten på Skovstien op mod Vardebanen rejst. Herved havde medlemmerne nu mulighed for at se såvel dansk som tysk TV. I 1973 ændres navnet på foreningen til det nuværende Grindsted Fællesantenne.

Den 17. marts 1973 skulle Rådhuset på Jorden Rundt 1 indvies. Og her foreslog Flø, at man transmitterede direkte fra åbningen på byens kabelnet. Man sendte derfor brev til Ministeriet for Kulturelle Anliggender om tilladelse til transmissionen. Ministeren Niels Matthiesen (S) og hans ministerium svarede den 16. marts, at denne tilladelse ikke kunne gives. Flø og antenneforeningen besluttede dog at sende fra begivenheden på nettet. Den 2. november 1973 blev såvel Flø som Axel Meyer tilsagt at møde i retten om overtrædelse af loven om fællesantenneanlæg. Sagen blev dog hurtigt afsluttet og de fik hver en bøde på 500 kr.  

I 1976 bliver radio- og tv-forhandler, Svend Åge Pedersen (Sven Åges Radio og senere Expert), autoriseret til at foretage tilslutninger til fællesantenneforenings anlæg. Omkring 1980 havde foreningen mere end 3.000 medlemmer og tilslutningsafgiften var 3.150 kr. mens det årlige abonnement var omkring 100 kr. pr. parcelhus. På grund af den store stigning i medlemstallet måtte man forbedre anlæggene væsentligt. På et bestyrelsesmøde den 30. april 1979 var der blevet forelagt to projekter til forbedring af anlægget. Den ene var 105 meter høj mast ved Skovstien og det andet var etablering af 70 meter høj mast på det højeste punkt omkring Hejnsvig. Man valgte det sidstnævnte projekt og igennem mange lå anlægget lidt uden for Hejnsvig by. Den 1. januar 1982 overførtes de små 250 medlemmer i Hejnsvig Kabel-tv til Grindsted Fællesantenne.

Omkring Grindsted Fællesantennes 20-års jubilæum i 1990 var foreningen så godt som inde i den nye tv-tidsalder. I september 1987 var der blevet installeret en tre meter høj parabolmast på anlægget i Hejnsvig og to år senere i starten af 1989 gjorde betalings-tv sit indtog i Grindsted-Hejnsvig området. Medlemstallet nærmede sig 5.000 og årligt kontingent nærmede sig 350 kr. Ved 25-års jubilæet, kunne man blandt i Svend Åges Radios udstillingsvinduer i Vesterbrogade 1 se en udstilling af forskellige fjernsynsapparater og radioer fra tidernes løb.

På antenneforeningens netværk finder man i tiden 1986-1997 desuden en lokalradio i Grindsted. Den benytter sig også af anlæggets sendere blandt den på Skovstien. Fra den 3. oktober 1986 til den 24. marts 1996 hedder den LoG (Lokalradio Grindsted) og fra 1996 til 1997 hedder den lokale radio, Den Midtjyske Radio. Adressen på radiostudiet var Jernbanegade 13. Huset der ligger på hjørnet af Skolegade og Jernbanegade. Senere i 1999 dukker Radio5 op frekvenserne og her sendtes fra huset på Nørregade 47. Radio5 indgik o. 2003 et samarbejde med Sky Radio i København og til sidst overtog Skala FM, der dengang havde hovedsæde i Kolding frekvensen. Siden har byen ikke haft en lokalradio.

I de sidste små 20 år har Grindsted Fællesantennes historie været præget at den rivende udvikling internettet, fjernsynsudbuddet og radiofrekvenserne har undergået. Internettets betydning har ændret mange Grindstedborgeres hverdag, Tv-udbuddet er eksploderet og radiokanalerne ligger i mange tilfælde på DAB-radioen, hvor kvaliteten er høj. Skrattene i radioen hører de gamle dage til. I takt med at medlemstallet er steget er også kontingentet steget. I 2021 koster den årlige afgift det enkelte medlem godt 6.000 kr. årligt hvis man har fuldpakken. Grindsted Fællesantennes hovedkontor, der i mange lå i byen flyttede til Esbjerg og serviceafdelingen under Dansk Kabel-tv ligger nu også i samme by. Selv om der nu også ligger en lokal serviceafdeling på Trehøjevej Grindsted.

Det er svært at forudsige de fremtidige 50 år for Grindsted Fællesantenne. Teknisk set er alt muligt, hvis man kan investere store summer penge i nyt udstyr. I de første godt 50 år er det lykkedes for Grindsted Fællesantenne, i samarbejde med større teleselskaber som fx YouSee at holde Grindsted og omegn teknisk set på niveau med andre dele af Danmark, der har langt flere muligheder end vi har her i Sydjylland. Så mon ikke at Grindsted også om 50 år er helt med fremme i skoene når det gælder tv, internet, telefoni og radioteknologi.