Generalforsamling i Støtteforeningen for SVS Grindsted Sygehus

Foto: René Lind Gammelmark

Tirsdag den 22. marts afviklede Støtteforeningen for Sydvestjysk Sygehus Grindsted generalforsamling.

Inden selve generalforsamlingen startede, fortalte sygehusdirektør Per Busk om den renovering og ombygning af Grindsted Sygehus til daghospital, der var i gang. Slutdatoen for renoveringen er sat til uge 23.

Den 4. september 2022 vil der blive inviteret til et ”åben hus arrangement” på SVS Grindsted.

Per Busk fortalte, at daghospitalet er rettet mod lokale borgere fra nærområdet og for at støtte op om almenpraksis i området.

Fremtidige aspekter og muligheder for SVS Grindsted.

  • Hjertemedicinsk rehabilitering i Grindsted
  • Udvidelse af behandlingstilbud
  • Nye specialer i dagshospitalets regi´
  • Udvide samarbejdet med Friklinikken.

Efter Per Busk’ s orientering var der rundvisning i de nye flotte lokaliteter, og her var det afdelingslederne Marion fra planlagt kirurgi og Pia fra daghospitalet, der undervejs fortalte.

Der var 23 mødt op til generalforsamlingen, og Jørn Jensen blev valgt som dirigent, mens Bente Jørgensen og Anette Lundgaard blev valgt som stemmetællere.

Formanden Ivar Nørlund holdt sin beretning
I 2021 var blev generalforsamlingen først afviklet i september 2021, hvilket var på grund af Corona. Her fortalte Allan Rohold lidt om indholdet af daghospitalet, som vi fik en rundvisning på her i aften inden generalforsamlingen.

Til et bestyrelsesmøde har vi haft et virtuelt møde med SVS frivillighedskoordinator Christina via Face time om, hvorledes vi kan hjælpe hinanden til at få nogle midler søgt gennem støtteforeningen til gavn for både patienter og personale.

Støtteforeningen har modtaget en ansøgning fra Skadeklinikken på en radio, som kunne berolige patienterne under behandling – særligt her under ombygningen, hvor der var/er meget støj. Støtteforeningen har skaffet en radio med støtte fra Expert her i Grindsted.

Fra årsskiftet 2022 har vi fået to nye ansigter i regionsrådet – Anette Lundgaard og Ole Marcussen – og vi glæder os til at samarbejde med dem i støtteforeningen. Det er dejligt, at der også denne gang blev valgt to personer til regionsrådet fra Billund Kommune. Tak til Preben Jensen og Kristian Nørgaard for det store engagement I har ydet for sygehuset her i Grindsted.

Til slut vil jeg gerne takke alle for et godt samarbejde og en særlig tak til Ulla, der har lagt hus til og sørget for brød til kaffen til vores bestyrelsesmøder under Corona.

Kasserer Ulla Johansen gennemgik det reviderede regnskab, der blev godkendt.

Der var ingen indkomne forslag, og kontingentet blev fastsat til uændret 100.- kr. pr. medlem og 300.- kr. for firmaer.

Valg til bestyrelsen
Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, Ilse Thrane og Leo Larsen blev valgt ind i bestyrelsen, mens Bjarne Jensen og Erik Jespersen blev valgt som suppleanter.

Som Revisor blev Jørn Jensen og Thorkild Hjelm valgt, og Preben Jensen blev valgt som suppleant.

Efter generalforsamlingen fortalte Anette Lundgaard om hendes og Ole Marcussens poster i regionsrådet og om de muligheder, de her har for at være bindeled og talsmænd for SVS Grindsted. Anette Lundgaard fremhævede her betydningen og vigtigheden for lokalområdet med daghospitalet.

Anne Grethe Joensen foreslog, at man fik lavet en større presseomtale i de lokale medier omkring de mange muligheder, der nu er på daghospitalet og i afdelingen for planlagt kirurgi.

Gitte Tronborg viderebragte ros fra patienter og pårørende.

Formand Ivar Nørlund takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Johnny Boye-Petersen, Britta Jensen og Robert Terkelsen for deres indsats i bestyrelsen.

Bestyrelsen har nu konstitueret sig

Formand: Ivar Nørlund
Næstformand: Aksel Lindhardt
Kasserer: Ulla Johansen
Sekretær: Ilse Thrane
Medlem: Gitte Tronborg
Medlem: Leo Larsen
Medlem: Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup
Suppleant: Bjarne Jensen
Suppleant: Erik Jespersen