Kommunalbestyrelsen gav grønt lys for nyt boligområde i Sdr.Omme

Arkivfoto: René Lind Gammelmark

På tirsdagens Kommunalbestyrelsesmøde var der et punkt om et nyt boligområde på Rahbæksvej 3 i Sdr.Omme. Grunden havde tidligere huset Claus Lützhøfts autoforretning der brændte natten til den 18. november 2006.

På mødet blev lokalplan 333 og kommuneplantillæg nr. 15 godkendt.

Lokalplanen er lavet på baggrund af en konkret ansøgning om at skabe mulighed for at opføre almene familieboliger på Rahbæksvej 3. Det er hensigten at skabe et attraktivt boligområde, der passer ind i de eksisterende boligområder i Sdr.Omme by. Grunden har lagt tom i nogle år, siden 

Bebyggelse
Områdets anvendelse fastsættes til boligområde i form af tæt-lav boliger (rækkehuse) i én etage medtilhørende grønne fri- og opholdsarealer samt parkering. I tilknytning til hver bolig gives der mulighed for at opføre et mindre udhus/skur.
Bebyggelsen i området opføres i ensartede materialer og byggestil, så området kommer til at fremstå som en helhed.

Hele områdets karakter
Hver bolig vil have sit eget private gårdrum på indersiden af bebyggelsen. Derudover udlægges der et grønt fælles opholdsareal i midten af området. Placeringen af de udendørs opholdsarealer skal ske efter princippet på lokalplanens kortbilag 3. De udendørs opholdsarealer er sikret mod støjgener fra
Stadion Allé og Rahbæksvej. De øvrige friarealer udlægges med et grønt udtryk med græs og enkeltstående beplantning.

Vejstruktur
Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Stadion Alle og Rahbæksvej. Lokalplanen fastlægger principper for anlæggelsen af de interne veje. Der skal være ensrettet færdsel med indkørsel fra Rahbæksvej og udkørsel til Stadion Allé. Boligvejene skal udlægges som private fællesveje. Vejenes status som private fællesveje indebærer, at en række forpligtelser påhviler grundejeren. Eksempelvis snerydning og glatførebekæmpelse, vedligeholdelse af vejbelægning, belysning, vejafvanding, vedligeholde af grønne områder og beplantningsbælter m.v.
Lokalplanen stiller også krav om, at den eksisterende vejret til matr.nr. 6ly Østerby, Sdr. Omme, sikres.