Ejerne af savværksgrunden har søgt om tilladelse til at bygge hotel og boliger på grunden

Foto: Hugo Sørensen, Billund Photo

Billund Kommune har modtaget en ansøgning fra ejerne af Savværksgrunden i Billund om at få igangsat planlægning for at kunne udvikle området til turistformål, i form af blandt andet konference og overnatningsfaciliteter mv, samt en mindre del til boliger på matrikel: 1x, Billund By, Grene, 1 vo, Billund By, Grene og 1 vu, Billund By, Grene.

Den gule linje på billedet er dertil hvor man må bygge boliger fra Grindstedvej, og resten af grunden må der bygges hotel og konference.

Sagen behandles på Teknik-, Plan – og Kulturudvalget tirsdag skriver de i dagsordenen for tirsdagens møde.

Indstilling:
Sagen forventes afgjort i Økonomiudvalget

Direktør for Teknik, Plan og Kultur indstiller:
At udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg samt lokalplan igangsættes, herunder afholdelse af en forudgående offentlig høring

Hvad indebærer det
Det samlede område, der ønskes udviklet, rummer i dag flere bygninger heri blandt det tidligere savværk.
Ønsket med projektet er at nedrive de eksisterende bygninger og opføre et nyt samlet byggeri til turismeformål og boligformål.
Ønsket er at få mulighed for at lave en del af området om til turismeformål i form af hotel, hvilket kan placeres indenfor støjkonsekvenszonen 55-60 dB, og at omdanne en mindre del til boliger, der ligger udenfor støjkonsekvenszonen 50-55 dB. Se kortbilag.
Turistformål i form af blandt andet konference og overnatningsfaciliteter m.v.
Området til turistformål vil blive udvikle til at indeholde blandt andet konference og overnatningsfaciliteter m.v. Inden for arealet til turistformål må der ikke etableres boliger.

Boligformål
Boligdelen, der vil blive placeret indenfor den grå stiplede del på kortbilag 2, vil give mulighed for at skabe en mere harmonisk ankomst til Billund By fra vest og samtidig også en bedre bygningsmæssig afslutning, når man kører ud af byen fra øst.
Projektområdet har en særlig stedspecifik identitet, idet lokale kender området som Savværksgrunden. Denne identitet bør indtænkes i det fremtidige byggeri og dets kommende særkende for Billund by.

Kommuneplantillæg
Ejendommen ligger i kommuneplanens rammeområde 2.E.10, og den er omfattet af lokalplan nr. 118. Det påtænkte boligprojekt udløser behov for en anvendelses ændring i form af nyt kommuneplantillæg. Der vil derfor skulle udarbejdes et kommuneplantillæg, med ændret anvendelse fra erhvervsområde til turismeformål i form af overnatningsfaciliteter/hotellejligheder og boligformål.

 

Ved en ny lokalplans vedtagelse vil den nye lokalplan erstatte del af eksisterende lokalplan nr. 118.

Lovgrundlag
Lov om planlægning
Plan- og miljømæssige forhold
Planloven.