Filskov Vandværk inviterer til generalforsamling

Arkivfoto: René Lind Gammelmark

Filskov Vandværk afholder ordinær generalforsamling den 23. marts 2o23 kl. 19.00 i Viadukthallens mødelokale.

Vi opfordrer alle interesserede andelshavere til at deltage.

Dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent.

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år v. bestyrelsesfor      mand Jesper Nielsen.   

Pkt. 3: Fremlæggelse af revideret regnskab for 2022 v. Ole Lyhne.

Pkt. 4: Budget for det kommende år v. Ole Lyhne

Pkt. 5: Bestyrelsens begrundelse for anbefalingen af sammenlægning med GEV v. kasserer Mette Berntsen.

Pkt. 6: Beskrivelse af juridisk proces frem mod en sammenlægning – Kristine Wagner.

Pkt. 7: Beskrivelse af økonomiske forhold inkl. bindende svar fra SKAT i forbindelse med en sammenlægning med GEV v. Michael Jessen.

Pkt. 8: Forslag om at give bestyrelsen mandat til at fortsætte arbejdet frem mod en fusion. Den endelige beslutning skal dog træffes af generalforsamlingen.

Pkt. 9: Indkomne forslag.

Pkt. 10: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant – Forudsat ja i pkt. 8 foreslås valgt en fusionsbestyrelse bestående af Jesper Nielsen, Mette Berntsen, René Heiselberg Gier, Ole Lyhne og Kristine Wagner, uanset at 2 bestyrelsesmedlemmer ikke officielt er på valg i år.

Pkt. 11: Valg af revisorer.

Pkt. 12: Eventuelt.

 

Stemmeregler:

Vedtægternes § 7, stk. 3 bestemmer:

”Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen. Der kan stemmes ved fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive én stemme ved fuldmagt.”

 

Som medlem anses enhver, der har tinglyst adkomst til ejendom i forsyningsområdet, som bliver forsynet med vand fra selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder. Er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, medmindre andet er tinglyst på ejendommen, jf. vedtægternes § 3.

 

Fuldmagtsblanket kan hentes på www.filskovvandvaerk.dk

 

Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, bedes fremsendt til bestyrelsesformand, Jesper Nielsen på e-mail: fvv@filskovvandvaerk.dk, senest den 16. marts 2023.

 

Årsrapporten vil være tilgængelig på hjemmesiden fra 16. marts 2023.

 

Efter generalforsamlingen vil Filskov Vandværk være vært for et let ”traktement”, og af hensyn til forplejning samt planlægning bedes der om tilmelding til generalforsamlingen.

 

Tilmelding skal ske på SMS til 21407958 eller på mail til anjanorgaard@icloud.com.

Oplys antal, navn samt adresse ved tilmelding. Sidste frist for tilmelding er fredag den 17. marts.

 

Vi ser frem til at se jer skriver vandværket i en pressemeddelelse.