Ældre Sagen Grindsted havde årsmøde

Privatfoto

Ældre Sagen Grindsted havde årsmøde onsdag aften. Formanden bød velkommen til årsmødet – til en fuld sal med knap 150 fremmødte medlemmer.

 

Gæstetaler

Årets gæstetaler var Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, der i sin egenskab af formand for Kommunens Voksenudvalg er politisk ansvarlig for såvel ældrepolitikken som samarbejdet med de omkring 100 socialhumanistiske foreninger i Billund Kommune.

Ann Charlotte Gaardsvig havde valgt at lægge hovedvægten i sit indlæg på den udvikling og de forandringer, der siden kommunalvalget har været på programmet i forbindelse med Kommunens ældrepleje.

Der sker en radikal omlægning af såvel samarbejdsformer som detailplanlægning i det daglige arbejde og samarbejde mellem de mange faggrupper, der skal til for at dække de nødvendige behov hos vore ældre og svageste medborgere.

Inspirationen stammer fra den hollandske Buurtzorg-model, og der arbejdes lige p.t. med at oprette samstyrende teams – foreløbig et i Grindsted og et i Vorbasse, der så skal lægge grunden til den videre udvikling i hele Billund Kommune.

Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup – Privatfoto

Herefter åbnede formanden det egentlige årsmøde med bestyrelsens forslag til valg af dirigent – Dennis Hansen fra Ældre Sagens lokalafdeling i Vojens.

Dirigent, Dennis Hansen fra Ældre Sagen i Vojens – Privatfoto

Formandens beretning

Formanden kom i beretningen ind på den generelle opbygning af Ældre Sagens organisation og dermed også på et par – efter hans mening – uhensigtsmæssige beslutninger fra den seneste Delegeretforsamling i Nyborg i november 2022.

Resten af beretningen drejede sig selvsagt om de aktiviteter, tilbud og arrangementer, som Ældre Sagen i Grindsted har diverteret medlemmerne med i det forgangne år.

Ingen nævnt – ingen glemt…

Troels Gydum kom endvidere ind på de ideer, der lå for den kommende sæson. Han fremhævede fire områder, der står øverst på dagsordenen for den nye bestyrelse:

En revision af bestyrelsens samlede virke – herunder bl.a. omlægning af opgaveløsninger, kompetencer og ansvarsområder, fortsat vedligehold og udvikling af Ældre Sagens basisopgaver, en øget anvendelse af “alternative” betalingsformer ved vore arrangementer og aktiviteter samt et arbejde med at få indført et elektronisk nyhedsbrev som erstatning for nogle af de efterhånden dyre annonceringsmuligheder i medierne.

Også behovet for at have et øget korps af frivillige, der kan hjælpe i de daglige foretagender lagde formanden stor vægt på i beretningen.

Afslutningsvis takkede formanden medlemmerne for deres opbakning til foreningens arbejde – og de omkring 100 frivillige fik en stor tak for deres uegennyttige indsats året rundt ved vore forskellige arrangementer.

Forsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens beretning.

Kassereren fremlagde årets regnskab til orientering. Det er organisatorisk godkendt i hovedforeningen.

Der var ikke indkommet forslag ved tidsfristens udløb, den 22. februar.

Troels Gydum – Privatfoto

Valg til bestyrelse og suppleanter

Lone Bjørn blev genvalgt til bestyrelsen – og Vagn D. Sørensen blev valgt for de næste to år.

Knud Aage Møller Jepsen og Willy Pedersen blev valgt som suppleanter for det kommende “bestyrelsesår”. Den nye bestyrelse afholder konstituerende møde den 15. marts.

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var nogen, der havde noget under punktet “Eventuelt” – hvorfor Dennis Hansen formelt lukkede årsmødet ved at give formanden mulighed for et par afsluttende bemærkninger.

De to afgående suppleanter, Anni Jessen og Ingrid Christensen fik en stor tak for deres indsats i det forgangne år, dirigenten en stor tak for løsningen af sin opgave og Ronald Poulsen også en buket blomster som tak for hjælpen “bag klaveret”.

Privatfoto

Ingrid Christensen og Anni Jessen fik blomster – Privatfoto

En meget rørt – og stolt – afgående formand modtog efter to flotte afskedstaler fra hhv. Kjeld A. Knudsen og Lone Bjørn stående ovation fra hele salen, inden forsamlingen gik over til traktementet som endelig afslutning på dette årsmøde.

Privatfoto

Privatfoto

Privatfoto