Sanders Historiske Hjørne: Vejle Landevej 26, Grindsted Rideskole og Statshusmandsbruget Stenbæksvej 4

Sanders Historiske Hjørne

Af Carsten Sander Christensen

Når man er på vej til Billund ad Vejle Landevej og nærmer sig rundkørslen ved industrikvarteret med KA Interiør A/S på venstre hånd og Hotel Hedemarken på den højre, drejer man ned mod hotellet. Her følger man så Hedemarken i omkring 400 meter og herefter dukker rideskolen op.

 

Grindsted Rideklub, som den hed i starten, blev etableret i 1976. Der skulle dog gå næsten to årtier før Rideklubben kom ud i området.

I 1976 var området et landbrug, Østerbygård, der lå i Grindsteddal. Først i slutningen af 1990erne flyttede Grindsted Rideskole, som den kom til at hedde ud på adressen Hedemarken 28.

I 2001 blev gårdens gamle stalde revet ned og nye blev opført i tilknytning til de eksisterende ridehaller. I de følgende to årtier er rideskolen blevet større og der er gjort flere tiltag for at forbedre og udvide klubben og dens ridefaciliteter.  Der er blandt andet bygget et stort nyt ridehus, en stald med store lyse hestebokse, vaskeplads og solarium. Nye udendørs spring og dressur ridebaner er lignedes blevet anlagt.

 

Østerbygård (matr. 5a – ejerlavet Dal By) lå oprindeligt på Vejle Landevej.

Det skyldes, at Vejle Landevej lå sydligere end i dag. Først ved udskiftningen o. 1788 blev gården opført på den nutidige adresse Vejle Landevej 26 og den lå lidt nordøst for rideskolen ud ad mod rundkørslen ved Plagborgvej og Thorsvej. Der hvor virksomheden Urskou A/S ligger i dag.

 

Østerbygårds historie går tilbage til 1700-tallet.

De første vi hører om den, er da ejeren af Juellingsholm, Claus Eriksen Svitzer, i 1759 skødede Østerbygård til bonden Claus Nielsen i Grindsteddal. Tre år senere overtog hans svoger, Anders Jensen, og dennes kone Maren Nielsdatter Krarup skødet på gården. I resten af 1700-tallet havde gården skiftende ejere, men gårdens areal blev større og større. Faktisk strakte området med jorderne sig mere end 6-7 kilometer op ad den nuværende Tingvejen. Længere nordpå end hvor Vilhelmsmindevej munder ud i Tingvejen.

Omkring år 1800 var Østerbygård faktisk en af de største gårde her på egnen, nærmest på størrelse med Museumsgården Karensminde. Flere tusind tønder land. På den tid var gården blevet en familie gård med Bundsgård, der oprindeligt kom fra Uhd i Ansager sogn, som ejere. I 1784 overtog Thomas Nielsen Bundsgård skødet fra Mads Gydesen i Jerrig. I 1800 overtog sønnen Niels Bundsgård Thomsen gården. Han var gift med en mølledatter, Ida Marie Hansdatter, fra Løvlund Mølle.

 

Ligesom i 1700-tallet var gårdens historie også præget af skiftende ejere.

Hvor god en forretning Østerbygård var, kan man jo kun gisne om. En kendsgerning var det jo, at på trods af det store tilhørende areal, var der ikke meget landbrugsjord. Jorden har givetvis været dækket af
lyng, der skulle bruges til græsning af får, til daglig brug, i stalden og måske til videresalg. Hvis man fik tilbudt en gård længere østpå, var det jo med at slå til.

I 1963 solgte Herluf Hansen til Grindsted kommune, der solgte byggegrunde fra og forpagtede resten ud til Jens Søndergård Pedersen fra Jerrig, gift med Grethe Nielsen fra Urup. De overtog gården Lyngvang i Jerrig i 1974 og flyttede dertil. Herefter kommer Grindsted Rideskole ind i billedet og byggegrunde til industri på den nuværende Heimdalsvej bliver solgt fra Østerbygård.

 

Jord blev solgt fra

Igennem tiden er der udstykket utallig parceller fra Østerbygård. Især på Vejle Landevej (27), Mellemvej (12, 13, 15 og 16), Heimdalsvej, Stenbæksvej (4 og 9) og Hedemarken. Især udstykningen af matr. 5g – Stenbæksvej 4, Østergård, er interessant. Udstykningen fra Østerbygård fandt sted i 1953 fra Herluf Hansen til Svend Evald Kristensen og hustruen Grethe Kirstine Kristensen (født Jørgensen). Gården blev også opført i 1953. I 1992 skøde fra dem til sønnen Hans Peter Kristensen, gift med Bodil Henningsen. I 2009 bliver gården afhændet til Hanne Bundgård Kruse og Johnny Bundgård Kruse.

 

Mellemvej 16 – Zoologisk Museum

Som et lille kuriosum kan nævnes at gården på adressen Mellemvej 16, der oprindeligt blev udstykket i 1919, i 1953 blev købt af Hans Larsen fra Filskov af Sigfred Jessen. Hans navn er der mange her i området der kender. Igennem mage år drev Hans Larsen og konen Frida et Zoologisk Museum med udstoppede dyr, som var kendt vidt omkring. Kalven med de to hoveder var et af klenodierne. For nogle få år siden brændte bygningerne ned. Historien om det Zoologiske Museum tager vi i en senere klumme.

 

Statshusmandsbrug

Efter 1899 var statshusmandsbrug tidligere en almindelig betegnelse for de mindre landbrug, der blev oprettet med forskellige former for statsstøtte efter vedtagelsen af den første Husmandslov af 1899. Ifølge denne lov og dens revisioner kunne man opnå lån på gunstige vilkår til erhvervelse af mindre huslodder. Husmænd og husmandsbevægelsen, senere det Radikale Venstre var et oprør og organisering af de mindste landmænd, der boede på jordlodder de ikke kunne leve af. Husmænd havde derfor flere erhverv som daglejre, sæsonarbejdere eller var beskæftiget i byerne. F.eks. som mekanikere. Med et nyt lov kompleks af 1919 kom der nye muligheder for oprettelse af mindre brug: jorden blev stillet til rådighed af Statens Jordlovsudvalg mod årlig jordrentebetaling.

 

Nye Jordrentebrug

Fra midten af 1960erne ophørte anlæggelsen af nye jordrentebrug, og de eksisterende jordrentebrug kunne herefter gradvis købes fri til traditionelt selveje. Omkring 2011-2012 interviewede klummeskribenten Grethe Kristensen i forbindelse med kortlægning af landbrug, hedeopdyrkning og gårdenes historie. Her fortalte hun, at statshusmandsbruget havde været en lykke, da de var meget unge, da de erhvervede sig Østergård. At staten havde understøttet eventuelle dårlige tider, var årsagen til at det unge par havde overlevet starten. Fra 1953 til 1956 var der ingen elektrisk lys på gården. Svend og Grethe havde henvendt til forskellige instanser inklusiv kommunen. Men var blevet mødt af en lukket dør. Heldigvis havde Østerbygård en transformatorstation på loddet. Men Svend og Grethe skulle selv trække de 8 kilometer el-ledninger fra Vejle Landevej op til gården på Stenbæksvej 4.

 

 

 

Grindsted Rideskole der i 1990erne rigtigt flyttede ud på området hvor Østerbygård lå (Privat foto)