Ingen opfølgende sundhedsundersøgelse i Grindsted

Foto: Nicolai Brix
Forretningsudvalget i Region Syddanmark anbefaler efter dialog med borgere, forskere og Billund Kommune, at der ikke sættes gang i nye sundhedsundersøgelser i Grindsted. 
 
Hverken borgere, forskere eller kommune har udtrykt et behov for at følge op på de klare resultater af den omfattende sundhedsundersøgelse i Grindsted. Derfor anbefaler Forretningsudvalget i Region Syddanmark, at der ikke iværksættes nye sundhedsundersøgelser i Grindsted på grund af forureningerne i og omkring byen.  
 
– Heldigvis var rapporten ganske entydig. Borgerne i Grindsted er ikke mere syge end borgere i sammenlignelige byer. Vi kan samtidig konkludere, at der ikke er noget grundlag for at foretage yderligere undersøgelser blandt de parter, vi over de seneste måneder har drøftet resultaterne med, siger Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark. 
 
Da Region Syddanmark i juni 2018 valgte at igangsætte en registerbaseret sundhedsundersøgelse i Grindsted, skete det på baggrund af bekymringer blandt borgerne i byen for egen og andres sundhed. 
 
Statens Institut for Folkesundhed blev udpeget til at udføre arbejdet med at indhente data om sygdom fra alle tilgængelige registre som fx cancerregistret, dødsårsagsregistret og landspatientregistret. Efterfølgende blev Grindsted-borgernes sygdomshistorik sammenlignet med borgere i sammenlignelige byer uden større kendte forureninger.

Fokus på forurening fortsætter
Stephanie Lose er fortsat overbevist om, at de 900.000 kr., som regionen har anvendt på Grindstedundersøgelsen, er godt givet ud. 

 
– Det var vigtigt for os at få undersøgt, om der var et problem med sundheden i Grindsted, da vi hørte flere udtrykke bekymring for at bo og færdes i byen. Den utryghed kunne vi ikke sidde overhørig, når vi samtidig ved, at der er en helt særlig forureningssituation i byen. Og jeg vil også gerne understrege, at resultatet af sundhedsundersøgelsen ikke får nogen betydning i forhold til arbejdet med forureningerne i byen: Vi er stålsatte på at få standset den forurening, der er i jorden, og som hvert år siver ud i Grindsted Å. 
 
Sideløbende med den registerbaserede undersøgelse nedsatte Forretningsudvalget en arbejdsgruppe bestående af nogle af landets førende forskere og miljømedicinere. Gruppen fik til opgave at forberede opfølgende indsatser, hvis den registerbaserede undersøgelse gav anledning til det. 
 
Det er altså den opfølgning, som det ifølge Forretningsudvalget ikke giver mening at igangsætte. 
  
I forhold til forureningerne arbejder Region Syddanmark blandt andet med at etablere et pilotrensningsanlæg ved Grindsted Å, som skal reducere udsivningen til åen fra den kraftigst forurenede del af fanen fra fabriksgrunden. Derudover er der sat gang i flere undersøgelser, som skal bidrage til at udvikle løsninger over for udsivning af forurening til Grindsted Å skriver Region Syddanmark i en presseemeddelelse.